tree-838667_450px.jpg

Hoewel YISC bij het samenstellen van de informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, en wij ernaar streven deze zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, is het desondanks mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

YISC sluit dan ook iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, op welke manier dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met

  1. de aankoop en/of het gebruik van de geleverde producten;
  2. (het gebruik van) de (informatie op de) website van YISC;
  3. de (al dan niet) tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen;
  4. het zoeken van toegang tot enige andere informatie door middel van hyperlinks naar derden vanaf onze website.

Voorts kan YISC niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door of tijdens de verzending van de te leveren of geleverde producten, besteld via de website.

De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. YISC behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op YISC kan nimmer worden beschouwd als medisch advies. Bij klachten of aandoeningen raden wij aan eerst contact met een arts op te nemen, alvorens producten te kopen of te (blijven) gebruiken.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het op een verkeerde manier gebruiken of bewaren van door ons geleverde producten. Lees voor gebruik altijd de informatie op het etiket, bijsluiter en/of de bijgeleverde handleiding.

De producten op onze website bevatten natuurlijke ingrediënten. Alle producten zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen allergische reacties op ingrediënten niet worden uitgesloten. We wijzen er met nadruk op dat iedere huid anders kan reageren op specifieke ingrediënten of een combinatie daarvan. Ook natuurlijke ingrediënten kunnen, net als andere stoffen, tot allergische reacties leiden.

Wij adviseren dan ook vóór gebruik altijd eerst een allergietest te doen en nieuwe producten altijd voorzichtig uit te proberen op een klein stukje huid, bij voorkeur aan de binnenkant van de elleboog, zeker bij een gevoelige huid. Daarnaast wijzen wij erop dat bij vrouwen die zwanger zijn en vrouwen die borstvoeding geven het gebruik van bepaalde etherische oliën wordt afgeraden. Voor meer informatie hierover dient u contact op te nemen met de fabrikant.

Hoewel wij al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stellen om de YISC-website virusvrij te houden, kunnen wij hiervoor geen garantie geven. YISC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van computervirussen. Wij adviseren alle voor het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen, alvorens informatie van deze site, actief of passief, te downloaden, dan wel aankopen en betalingen te verrichten vanuit onze productstore (webshop).

De website van YISC kan hyperlinks naar websites van partners van YISC en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden uitsluitend voor het gemak en ter informatie van de gebruiker verstrekt. Door gebruikmaking van deze links verlaat u de website van YISC en begeeft u zich in een ander (web)domein waar andere gebruiksregels van toepassing zijn.

Hoewel YISC uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door YISC worden onderhouden, wordt dan ook afgewezen. Links en verwijzingen naar pagina's van YISC op internet zijn in beginsel toegestaan, mits YISC hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.

YISC verleent de bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan de website van YISC te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze disclaimer, onze algemene voorwaarden of volgens de wet verboden zijn. Het is, met inachtneming van deze disclaimer, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om de website van YISC te kunnen raadplegen of in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik is uitdrukkelijk verboden.

In het bijzonder is het verboden om de website van YISC te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door de website van YISC worden ontsloten. Bovendien is het verboden de website van YISC - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van YISC voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, of de website te overvloeden met elektronisch berichtenverkeer om de werking te verstoren.

Alle rechten op de website van YISC en alle informatie op deze website berusten volledig bij YISC of haar leveranciers. YISC behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of andere intellectuele- of industriële eigendomsrechten en blijft te allen tijde eigendom van YISC of haar leveranciers. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van YISC geldt: © 2018 YISC, Nederland.

Het is niet toegestaan informatie die van de website van YISC wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in deze disclaimer, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van YISC.